வியாழன், டிசம்பர் 09, 2010

சிணுங்கல்கள்... ; )

நீ தான் ௮ழைக்கிறாய்
என்று தெரிந்தே சிணுங்குகிறது
என் கைபேசி...

நம் கொஞ்சல்களின் சாரலில்
நனைய கெஞ்சுகிறது ௭ன்னிடம்...

௨ன் அர்த்தமற்ற கேலிகளின்
அர்த்தங்களை அதற்கு எப்படி புரிய வைப்பேன்....???


1 கருத்து: